Nasjonalt kompetansenettverk om

UTVIKLINGSTRAUMER

Informasjon om spørreskjemaet TANDEM (Trauma and Development Education Monitor)

Hvem står bak spørreskjemaet?

Spørreskjemaet er utviklet i et samarbeid mellom åtte regionale og nasjonale kompetansemiljøer; De fem regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), Østbytunet og Statens barnehus. Prosjektansvarlig er RVTS vest, og prosjektleder er psykologspesialist og professor Dag Ø. Nordanger.


Hva er formålet med spørreskjemaet?

Miljøene bak skjemaet driver kompetanseutvikling om traumeforståelse og traumearbeid. Formålet med skjemaet er å få innblikk i effekten av kompetanseprogrammer på dette området, slik at de kan utvikles videre og tilpasses til behovet. Skjemaet brukes over hele landet, og svarene lagres i samme database. Slik skapes et felles nasjonalt kunnskapsgrunnlag for utforming av slike programmer.

 

Hvem kan bruke spørreskjemaet?

Det er kun de nevnte kompetansemiljøene som har direkte bruksrett til spørreskjemaet og til databasen. Andre som driver kompetanseutvikling på fagområdet kan søke prosjektansvarlig å få bruke skjemaet. De får ikke tilgang til databasen, men kan få tilsendt svar fra egne undersøkelser.

 

Hvordan blir svarene brukt?

Data skal brukes til å utvikle kompetansemiljøenes programmer, og vil bli brukt i rapportering fra virksomheten. Data vil også inngå i forskning på forhold som virker inn på effekten av kompetanseprogrammer. Det kan skje i samarbeid med masterstudenter eller eksterne forskere som har prosjekter som vurderes å kunne styrke kunnskapsgrunnlaget for arbeidet. Data blir da også brukt i vitenskapelige publikasjoner som masteroppgaver, konferansepresentasjoner eller artikler.

 

Hvordan er det med personvern?

Undersøkelsen er anonym. Vi ber ikke om personopplysninger og registrerer heller ikke IP-adresser, slik at ingen enkeltpersoner kan identifiseres. Publisering av data samlet inn gjennom spørreskjemaet blir også anonymisert når det gjelder enkelttjenester.


Hvor lenge blir data lagret?

Databasen av svar fra spørreskjemaet skal utgjøre et kunnskapsgrunnlag for kompetansemiljøenes virksomhet, og gjøre det mulig å følge utvikling og trender. Data blir derfor lagret på ubestemt tid, slik at svar fra nye undersøkelser øker databasens omfang og forskningsmessige tyngde.

 

Hvor bindende er det å delta?

Det er frivillig å delta. Det å avstå fra å delta vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg.

 

Hvor kan du få vite mer?

Øvrige spørsmål kan rettes til prosjektleder på epost dago@helse-bergen.no